ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436557
Page Views 5848554
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศ
แต่งชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 วันเปิดภาคเรียน
วันเปิดภาคเรียน
แต่งชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
24 พ.ค. 56 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
สุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 มิ.ย. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันไหว้ครู
หอพระไตรปิฏก/สุภาพ นางสาวมนต์วิภา คำแก้ว
28 มิ.ย. 56 ประเมินภายในโรงเรียน
ประเมินภายในโรงเรียน  คณะกรรมการผู้ประเมินภายในโรงเรียน จากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ห้องประชุมด้านล่าง/แต่งกายสุภาพ กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ก.ค. 56 โครงการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา
4 ก.ค. 56 มีการจัดโครงการป้องกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ได้วิทยากรจาก รองผู้การ จากสภ. เมืองบุรีรัมย์ จึงแจ้งคุณครูเข้าร่วมกิจกรร มทุกรูป/คน ได้ทราบนะครับ ลงทะเบียนนักเรียนเวลา 12.30 น. และเริ่มโครงการ 13.00-13.30 น. นะครับ ห้องประชุมใต้อาคารเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา/แต่งกายสุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ก.ค. 56 ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 1 เทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
17 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3
เนื่องด้วยในวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบที่สาม
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 56 ถึง 23 ก.ค. 56 วันหยุดการเรียนการสอน
ทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีการหยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนในวันที่ 17 - 23  กรกฎาคม  2556 และจะเปิดทำการเรียนการตามปกติ ในวัน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
ฝ่ายวิชาการ
22 ก.ค. 56 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา  วันหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วัดกลาง(พระอารามหลวง) ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ก.ค. 56 วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา วัดหยุดกรณีพิเศษ
วัดกลาง(พระอารามหลวง) ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา มีความหมายคือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งในปี พ.ศ.2559 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 นั่นเอง ซึ่ง วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาสากล และเป็นวันหยุดทางธนาคารและราชการของไทย เป็นวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งนี้ เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางพระอารามหลวง
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา 2559 ตรงกับวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก 
หอพระไตรปิฏก ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา งานวัดและประเมินผล
16 พ.ค. 60 วันปฐมนิเทศ
16 พฤษภาคม วันปฐมนิเทศ
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง (พระอารามหลวง) โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ