ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 5321947
Page Views 5731765
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

            โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใกล้กับวิทยาลัยสารพัดช่างและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองโดยเฉพาะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นวัดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงทำให้สภาพชุมชนเป็นชุมชนเมืองอย่างเด่นชัดประชาชนบริเวณรอบมีมากกว่า 2,000 คน ซึ่งมีอาชีพหลากหลายและประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นผู้ปกครองของนักเรียน เพราะนักเรียนทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด เดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้

   ด้านทิศเหนือ อยู่ติดกับตลาดสดทำให้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้จากวิชาการงานอาชีพได้หลากหลายนอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนจัดให้มีศักยภาพเพียงพอ

   ด้านทิศใต้ อยู่ติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

   ด้านทิศตะวันออก อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การที่โรงเรียนตั้งอยู่ในท่ามกลางสภาพชุมชนที่มีความเจริญด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ โดยเฉพาะวัดที่อยู่ภายในตำบลในเมืองบุรีรัมย์ และใกล้เคียงได้ให้ความอุปถัมภ์ด้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนมาโดยตลอดสภาพชุมชนจึงเอื้อต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

 

โอกาสและข้อจำกัดของสถานศึกษา

  โอกาส โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษาและการบริการแหล่งเรียนรู้ ที่เห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  ข้อจำกัด  เนื่องจากโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเศรษฐกิจประชากรหนาแน่น ทำให้มีธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งดีไม่ดี ทั้งที่ถูกศีลธรรมและมีแหล่งมั่วสุ่ม ทำให้ผู้เรียนมีแหล่งมั่วสุ่ม เช่น ร้านเกมส์ และสถานที่อโคจร เป็นต้น

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ตั้งอยู่ที่ วัดกลาง(พระอารามหลวง) ตำบล ในเมือง        อำเภอ เมืองบุรีรัมย์    จังหวัด บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์  31000

e-mail : webmaster@theereawitthaya.org    website www.theerawitthaya.org

สังกัดสำนักงาน  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ 1    ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6

มีเขตพื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ        อยู่ติดกับตลาดสดบุรีรัมย์

ทิศใต้            ติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ทิศตะวันตก    ติดกับถนนสุนทรเทพ

  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่วัดกลาง ( พระอารามหลวง ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัด เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   เปิดทำการเรียนการสอน 2 แผนก คือ

1. แผนกธรรม-บาลี    2. แผนกสามัญศึกษา

แผนกธรรมบาลีนั้น โรงเรียนได้เปิดดำเนินการทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว สมัยเจ้าคุณพระธรรมธีรมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ( ระหว่าง พ.ศ. 2478 2518 ) และมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดเพราะท่านเป็นพระราชาคณะชั้นเปรียญเอกและเจ้าคณะจังหวัดที่มีนโยบายให้พระภิกษุสามเณรสนใจเรียนธรรม บาลีอย่างจริงจัง ซึ่งนโยบายนี้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

แผนกสามัญศึกษานั้น โรงเรียนได้รับอนุณาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2530  ตามใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 140/2530 โดยมีพระครูธีรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดกลาง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สมัยนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และครูใหญ่ ต่อมาโรงเรียนได้ขออนุญาตจาก กรมการศาสนา ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากในตอนต้น กรมการศาสนา มีนโยบายให้เปิดเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น และกรมการศาสนา ได้อนุญาตให้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ในปีการศึกษา 2533 และแต่งตั้งให้พระมหาคำรบ คมฺภีรปญโญ ป.ธ. 7 , ศษ.บ. เป็นครูใหญ่แทนพระครูธีรคุณาธารที่ได้ลาออกเนื่องจากมีภารกิจหน้าที่ต่างๆ มากมาย

ปีพ.ศ. 2529 โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 3 มุขคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลัง ขนาดความยาว 49 เมตร กว้าง 9 เมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2533 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 2,800,000 บาท ( สองล้านแปดแสนบาท ) โดยอาศัยงบประมาณจากอนุโมทนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และตั้งชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า โรงเรียนปริยัตธีรวิทยา เพื่อเป็นเกียรติคุณแด่พระครูธีรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดกลาง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเอาใจใส่ในการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเยาวชนของชาติผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดให้

การพัฒนาโรงเรียนที่เกิดขึ้น เช่น ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สร้างห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

ปี พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายห้องเรียนโดยการปรับปรุงต่อเติมศาลาหอพระไตรปิฎกจำนวน 11 ห้องเรียน ขยายห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์ ปรับปรุงห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ จัดครูอาจารย์ออกแนะแนวตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ได้มีนักเรียนเข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ


สถานภาพของสถานศึกษา

          โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบสงเคราะห์สำหรับนักเรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่ภายในวัดกลาง ( พระอารามหลวง ) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  เรียกว่าเป็นโรงเรียนที่ขึ้น ตรงต่อกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2551 ควบคู่หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 

ข้อมูลด้านการบริหาร

ชื่อ-สกุลผู้จัดการโรงเรียนชื่อ         พระราชปริยัติกวี

วุฒิการศึกษา     .. 5, M.A,Ph.D.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน

หัวหน้าสถานศึกษาชื่อ      พระมหาบุญถิ่น ปุญฺญสิริ

วุฒิการศึกษา   ป.ธ. 7 ,พธ.บ.,กศ.ม.

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแต่งตั้งวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2540

รองผู้อำนวยการ รูป

ชื่อ  พระปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร         วุฒิการศึกษา   น.ธ.เอก, พธ.., กศ.ม.,

ชื่อ  พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร        วุฒิการศึกษา   ..เอก, ..4, พธ.., ศษ.ม.

 

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ