ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436546
Page Views 5848543
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบมรมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ 17 - 19 ก.ค. 56

เนื่องด้วยในวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบที่สาม ในการนี้มีกิจกรรมที่จะให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เนื้อหามาตรฐาน กิจกรรมที่สนับสนุนมีอะไรบ้าง วิธีการเก็บข้อมูลและอื่นๆ โดยจะให้ชี้แจงเป็นรายมาตรฐาน ตั้งแต่ 1-15 ตามลำดับ หน้าห้องประชุมและสามารถใช้สื่อนำเสนอได้ดังนี้

         มาตรฐานที่ 1  มี นายจำเนียร พินิจ   นายอรรคเดช คงลี และนายสันติ นาคใหม่   รับผิดชอบ

         มาตรฐานที่ 2  มี พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต และนายวิเชียร ชำรัมย์  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 3  มี พระมหาวิเชียร คุณธาโร  นายอวน  ชะสนรัมย์

และนางสาวธีรารัตน์ เวชการกุล รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 4  มี นายพิชยพัช ใยแจ่ม และนางสาวมนต์วิภา คำแก้ว  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 5  มี พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย  นายอรรคเดช คงลี

และนางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 6  มี นางสาวญาภัชชา แบบรัมย์ และนางสาวชินภาดา ทัศนะ  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 7 มี พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร  พระมหาวเชียร คุณธาโร

และพระมหากิตติพัฒน์ สิริโย  รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 8 มี พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร และพระมหากิตติพัฒน์ สิริโย   รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 9 มี พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร  นายวิเชียร ชำรัมย์

และนายสมพงษ์ เต็นรัมย์ รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 10 มี ฝ่ายวิชาการ    รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 11 มี พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโต  พระมหาจฤษณเทวินทร์  วิชากโร  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 12 มี ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 13 มี พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร  นางสาวญาภัชชา แบบรัมย์

  และนางสาวชินภาดา ทัศนะ  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 14 มี นายสถิตย์ เชื้อมาก  และนายสมพงษ์ เต็นรัมย์  รับผิดชอบ

          มาตรฐานที่ 15 มี พระครูปลัดนิมิตร อินฺทวีโร  และพระมหาจฤษณเทวินทร์  วิชากโร  รับผิดชอบ

          สำหรับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้คุณครูที่รับผิดชอบ ได้เตรียมข้อมูลเพื่อขึ้นบรรยายมาตรฐานที่ตนรับผิดชอบ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ในแต่ละมาตรฐาน

โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 56  
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ