ผู้บริหาร

พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน
พันธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์ของโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ผล O-NET,B-NET
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เว็บนักเรียน
นักเรียนทุน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2013
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 5436565
Page Views 5848562
ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0959474491
อีเมล์ : preyawat@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2549 พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา พระพทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2551 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
2557 ประโยค 1-2 สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
2558 ประโยค ป.ธ.3 สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน สำนักศาสนศึกษา วัดกลาง พระอารามหลวง ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนธรรม
2544 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ครูประจำการ
2545 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา นายทะเบียน
2545 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
2548 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
2551 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
2550-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
13 ม.ค. 57 - ปัจจุบัน วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
2553-2558 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2558-2560 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล
2561- ปัจจุบัน โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นคณะกรรมการ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
2 เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3 เป็นวิทยากรอบรม เรื่องการวัดและประเมินผล
4 เป็นวิทยากรอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 เป็นวิทยากรอบรมวิชาธรรมวินัย
6 ได้รับรางวัลครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดีเด่น ประจำปี 2556
7 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2550
8 รางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสือทำมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2552
9 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2542
10 ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลกิจกรรมศูนย์พระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ พ.ศ. 2543
11 รางวัล เหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอน การจัดสวนในถาดแห้ง ระดับช่วงชั้นที่ 3 พ.ศ. 2552
12 รางวัล เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน การจัดสวนในถาดแห้ง ระดับช่วงชั้นที่ 4 พ.ศ. 2552
13 รางวัลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552
14 รางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดกลาง(พระอารามหลวง)
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044614034 
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มที่ 11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ